Galiojantys ir planuojami kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF programos aplinkos apsaugos kryptį

Priemonės lėšomis yra finansuojamos veiklos, skirtos mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui ir užtikrinančios įgyvendinto projekto tęstinį aplinkos oro apsaugos efektą.

Galima finansuoti priemones:

 • nemetaninių lakiųjų organinių junginių (toliau – NMLOJ) išsiskyrimo vietų aptikimo tyrimais identifikuotoms neorganizuotai išmetamų NMLOJ išsiskyrimo vietoms pašalinti (pašalinti NMLOJ išsiskyrimą)
 • ar iš šių vietų išmetamam NMLOJ kiekiui sumažinti (išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) įranga ir tyrimų atlikimo paslauga nefinansuojama).

Priemonių pavyzdžiai: talpyklos apsauginių vožtuvų (alsuoklių), stogo ir (ar) plaukiojančio dangčio pakeitimas, susijusių vamzdynų ir (ar) jų dalių pakeitimas, kt.

Teikiant paraišką turi būti atlikti NMLOJ išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) tyrimai.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurių veikla pagal EVRK 2 red.:

 • C „Apdirbamoji pramonė“: visi skyriai, grupės, klasės ir poklasiai.
 • H „Transportas ir saugojimas“: 49.20 klasė „Krovininis geležinkelio transportas“; 49.50 klasė „Transportavimas vamzdynais“; 50.20 klasė „Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas“; 52.10 klasė „Sandėliavimas ir saugojimas“.
 • G „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“: 46.71.20 poklasė „Benzino didmeninė prekyba“; 46.71.30 poklasė „Dujinio kuro didmeninė prekyba“; 46.71.40 poklasė „Dyzelinio kuro didmeninė prekyba“; 47.30 klasė „Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse“.

Finansavimo suma: iki 200 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2021-06-01 iki 2021-07-31 24:00 val.

Kvietimui skirtos lėšos: 1 000 000 Eur

Kvietimas teikti paraiškas nuotekų užterštumo mažinimui

Priemonės lėšomis yra finansuojamos veiklos, skirtos mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinančios įgyvendinto projekto tęstinį vandens aplinkos apsaugos efektą.

Tinkamos finansuoti išlaidos: įrenginių (įskaitant jų transportavimą ir/ar montavimą), kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, įsigijimo išlaidos.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus viešąsias nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančias vandentvarkos įmones.

Finansavimo suma: iki 200 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2021-07-01 iki 2021-08-31

Kvietimui skirtos lėšos: 1 000 000 Eur

Kvietimas teikti paraiškas į aplinką išmetamų teršalų kiekio mažinimui

Priemonės lėšomis yra finansuojamos veiklos, skirtos mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui ir užtikrinančios įgyvendinto projekto tęstinį aplinkos oro apsaugos efektą.

Projektai negali būti susiję su:

 • šilumos energijos, naudojamos ne technologiniame gamybos procese, gamyba,
 • gamyboje naudojamų lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ) turinčių medžiagų (žaliavų) keitimu LOJ neturinčiomis,
 • anglinių filtrų LOJ sulaikymui diegimu

Tinkamos finansuoti išlaidos: įrenginių (įskaitant jų transportavimą ir/ar montavimą), kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, įsigijimo išlaidos.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Finansavimo suma: iki 200 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2021-07-01 iki 2021-08-31

Kvietimui skirtos lėšos: 1 000 000 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas AEI (saulės, vėjo) panaudojimui

Priemonės lėšomis yra finansuojamos veiklos, skirtos AEI (saulės,vėjo) panaudojimui juridinių asmenų poreikiams.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė)
 • Įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių
 • Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti)

Tinkamos projekto išlaidos gali būti patirtos nuo 2021-04-22.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.

Finansavimo suma: Fiksuotas įkainis eurais 297,66 Eur/kW su PVM (246 Eur/kW be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės ar vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2021-06-21 8:00 val. iki 2021-12-31 12.00 val. arba kol užteks lėšų.

Kvietimui skirtos lėšos: 9 000 000 Eur

Kvietimas teikti paraiškas AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui

Priemonės lėšomis yra finansuojamos veiklos, skirtos AEI (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui privačių juridinių asmenų poreikiams.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui
 • Šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms įrengimui
 • Kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B arba aukštesnę klasę;
 • Katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:
 • Šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiuos prietaisus įrengti;
 • AEI naudojančios įrangos diegimui, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius.

Pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, negali būti prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Tinkamos projekto išlaidos gali būti patirtos nuo 2021-04-22.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.

Finansavimo suma:

 • pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos: iki 1 450 000 Eur
 • vykdančiam ūkinę komercinę veiklą: iki 200 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: 30 proc.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2021-06-21 8:00 val. iki 2021-12-31 12.00 val. arba kol užteks lėšų.

Kvietimui skirtos lėšos: 1 000 000 Eur

Subsidijos verslo pradžiai

Lengvatinių paskolų priemonė, kuria pasinaudoję subjektai taip pat gali gauti ir darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją.

Darbuotojui turi būti mokamas ne mažesnis nei minimalioji mėnesinė alga (MMA) darbo užmokestis.

Priemone gali pasinaudoti iki 1 metų (nuo įregistravimo dienos) veiklą vykdantys subjektai:

 • Labai mažos, mažos įmonės
 • Fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą ar užsiimantys individualia veikla, ir atitinkantys smulkiojo ir vidurinio verslo subjekto statusą

Kredito suma: iki 25 000 Eur

Grąžinimo terminas: iki 120 mėn.

Palūkanų norma: 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža).

Kredito paskirtis: apyvartinės lėšos arba verslo vykdymui reikalingos investicijos

Darbo užmokesčio kompensavimas:

 • 1 mėn. fiksuotas įkainis – 498,48 Eur
 • Maksimalus kompensacijos laikotarpis – 18 mėn.
Dalinis palūkanų kompensavimas

Priemonė skirta įmonėms ar verslą vykdantiems asmenims susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas.

Priemone gali pasinaudoti:

 • labai maža, maža arba vidutinė įmonė
 • verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla)

Kompensuojamas palūkanų dydis:

 • iki 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, tačiau ne daugiau nei 7 proc. metinių palūkanų.
 • Iki 200 000 Eur (naudojama de minimis pagalba)

Laikotarpis, už kurį kompensuojamos palūkanos: iki 36 mėn.

Finansavimas jauniesiems ūkininkams

Parama yra skirta ūkininkams, siekiant visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.

Tinkami pareiškėjai – fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu ir:

 • yra ne vyresni nei 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai)
 • turintys reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai

Kiti reikalavimai:

 • Jaunasis ūkininkas gali pretenduoti į paramą tik pirmus 2 metus nuo dienos, kai žemės ūkio valda ir ūkis yra užregistruojami jo vardu. Jei nuo ūkio ir/ar žemės ūkio valdos registracijos praėjo daugiau kaip dveji metai – šia parama pasinaudoti nebegalima. Taip pat, jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.
 • Planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur (tačiau siekiant didesnio balo paraiškos vertinimo metu, planuotinas valdos dydis turi būti didesnis nei 8 000 Eur).

Paraiškų pateikimo terminas: 2021-07-30

Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta: 14 892 726 Eur

EIC Accelerator (Europos Horizontas)

Finansavimo mechanizmas yra skirtas naujų inovatyvių ir rinką keičiančių technologijų kūrimui, diegimui ir plėtrai, vykdant MTEP veiklas ir komercializuojant jų rezultatus.

Tinkami pareiškėjai:

 • smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai
 • išskirtiniais atvejais – subjektai, kurių darbuotojų skaičius yra iki 500
 • fiziniai asmenys, kurie planuoja steigti juridinį subjektą

Finansavimo modelis – mišrus, t.y.:

 • nuo TPL 5/6 iki TPL 8: galima subsidija
 • TPL 9: investicija į kapitalą

Finansavimo dydis ir intensyvumas:

 • Subsidija: iki 2,5 mln. Eur ir iki 70 proc. biudžeto
 • Investicija: nuo 0,5 mln. Eur iki 15 mln. Eur, iki 25 proc. balsavimo teisių 7-10 metų laikotarpiui

Paraiškų pateikimo terminas:

 • „Trumpa“ paraiška: neribojama

„Ilga paraiška“ – artimiausias terminas: 2021-10-06

GALIOJANTYS KVIETIMAI

Šiuo metu paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Priemonė SmartInvest LT+

Viešam aptarimui jau paskelbtas priemonės SmartInvest LT+ kvietimas. Priemonė skirta tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui į MTEP veiklas.

Planuojama kvietimą paskelbti 2021 m. III ketv.

Priemonė Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Viešam aptarimui jau pateiktas priemonės Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ finansavimos sąlygų aprašas. Priemonė yra skirta tiesioginių užsienio investicijų skatinimui, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Kvietimą numatoma paskelti 2021 m. III ketv.

Sporto rėmimo fondo kvietimai

Jau 2021 m. IV ketv. yra numatoma paskelbti kvietimus projektams finansavimui Sporto rėmimo fondo lėšomis gauti.

Priemonė PERSPEKTYVA

Šiuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija aktyviai rengia skatinamąją finansinę priemonę PERSPEKTYVA.

Šios priemonės tikslas – skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo galimybes paskolų forma.

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2021 m.)

Priemonė skirta remti ekonomines veiklas, skatinančias socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Priemonės lėšomis galės pasinaudoti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės), siekiantys veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtros, darbo vietų kūrimo lengvinimo.

Kvietimas bus paskelbtas 2021-09-01.

PLANUOJAMI KVIETIMAI IR RENGIAMOS PRIEMONĖS

Šiuo metu numatomi paskelbti kvietimai ir atsakingu institucijų rengiamos priemonės